Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายซูมกี เด็งสุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
(081-766-6310)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  บทบาทเจ้าหน้าที่
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
  กิจการสภา
  รายงานการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  E-SERVICE
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยนายซูมกี เด็งสุรี นายกอบต.สาวอ มอบหมายให้น.ส.อาตีเกาะ ดามะ นวก.ศึกษา ชก. พร้อมด้วย นายมะอัสลัน มะ นวก.การเงินและบัญชี ปก.และ น.ส.พาดูวา อะตะบู ผช.นวก.ศึกษา เยี่ยมติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมือและห์ โดยมี ผอ.ไซนุงอาบีดิง ตาเละ พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและเสนอแนะข้อมูลปัญหาในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป (ดู : 2) 25 ก.ย. 2566
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (ดู : 12) 8 ส.ค. 2566
ต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 18) 26 มิ.ย. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 81) 7 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (ดู : 60) 3 มี.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 76) 17 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 66) 26 ม.ค. 2566
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 159) 10 พ.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กำรบริหารส่วนตำ ำบลสาวอ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 4) 30 ก.ย. 2565
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 (ดู : 4) 30 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ อาชีพกลุ่มสนใจ (ดู : 11) 8 เม.ย. 2565
เชิญชวนให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 169) 8 มี.ค. 2565
ขอเชิญชวนให้ประชาชน ผู้รับบริการ นิติบุคคล บริษัท ห้างร้านหรือหน่วยงานรัฐ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 157) 8 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (ดู : 397) 20 ส.ค. 2564
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และไฟป่าหมอกควัน (ดู : 348) 20 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 (ดู : 329) 16 ส.ค. 2564
มอบหมายมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของสำนักปลัดหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 216) 30 เม.ย. 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก) (ดู : 169) 16 ก.พ. 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 356) 13 ม.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 402) 10 ต.ค. 2563
เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 154) 30 ก.ย. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 143) 29 พ.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 162) 13 เม.ย. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 158) 5 มี.ค. 2563
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 158) 6 ม.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 151) 6 ม.ค. 2563
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ดู : 165) 27 ธ.ค. 2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ พ.ศ.2563 (ดู : 139) 27 ธ.ค. 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม (ดู : 159) 27 ธ.ค. 2562
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 159) 27 ธ.ค. 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ (ดู : 152) 2 ธ.ค. 2562
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ (ดู : 171) 24 ต.ค. 2562
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 186) 24 ต.ค. 2562
การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ (ดู : 144) 15 ต.ค. 2562
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 155) 10 ต.ค. 2562
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ (ดู : 182) 10 ต.ค. 2562
ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 151) 3 ต.ค. 2562
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ดู : 152) 1 ต.ค. 2562
การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ (ดู : 193) 1 ต.ค. 2562
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลสาวอ (ดู : 146) 30 ก.ย. 2562
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 147) 2 ส.ค. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 151) 30 ก.ค. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 149) 14 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
   หมู่ที่.2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 
โทรศัพท์ : 073-530871 โทรสาร : 073-530871
E-mail Address : abj_sawao@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.sawo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs