หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ย้อนกลับ

[ มท 0808.4/ว1459 ] หน่วยงาน สน.คท. : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ 02/04/2567 ลงเว็บไซต์ 03/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

[ มท 0819.2/ว1436 ] หน่วยงาน กสธ. : ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ หนังสือลงวันที่ 01/04/2567 ลงเว็บไซต์ 02/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

[ มท 0804.6/ว1476 ] หน่วยงาน กม. : การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 หนังสือลงวันที่ 03/04/2567 ลงเว็บไซต์ 03/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

[ มท 0803.3/ว1509 ] หน่วยงาน กค. : แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือลงวันที่ 05/04/2567 ลงเว็บไซต์ 05/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]