กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • นางสาวอาตีเกาะ ดามะ

    รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  • นางสาวอาตีเกาะ ดามะ

    นักวิชาการศึกษา

  • นางสาวพาดูวา อะตะบู

    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา