คณะผู้บริหาร
 • นายซูมกี เด็งสุรี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ <BR> โทร. 081-7666310

 • นายอับดุลการีม หะมิ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ <BR> โทร. 093-4405748

 • นายกมักตา สาและ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ <BR> โทร. 087-8371510

 • นายอารีย๊ะ นาเซ็ง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ <BR> โทร. 061-1602560