ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ' MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

กิจกรรม ' MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

2452

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2567 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฏอน และมอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มในการละศิลอดให้ กับมัสยิดจำนวน 7 มัสยิด ในพื้นที่ตำบลสาวอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฏอน และมอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มในการละศิลอดให้ กับมัสยิดจำนวน 7 มัสยิด ในพื้นที่ตำบลสาวอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

2449

14 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ

3964

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3959

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4810

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

4795

17 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

4797

10 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

4607

10 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4793

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ

4594

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4788

24 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

4796

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4772

22 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง กิจกรรม big cleanning day

เรื่อง กิจกรรม big cleanning day

4766

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มอบหมายให้ นายอับดุลการีม หะมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน จัดกิจกรรมร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี2566 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้แก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นการรวมพลังกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มอบหมายให้ นายอับดุลการีม หะมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน จัดกิจกรรมร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี2566 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้แก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรวมพลังกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

4778

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดในชุมชน โดยมีการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา 1.การแข่งขันฟุตบอล 2.การแข่งวอลเลย์บอล 3. การแข่งขันเซปักตะกร้อ 4.การแข่งขันตะกร้อวง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดในชุมชน โดยมีการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา 1.การแข่งขันฟุตบอล 2.การแข่งวอลเลย์บอล 3. การแข่งขันเซปักตะกร้อ 4.การแข่งขันตะกร้อวง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

4767

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566

4796

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายซูมกี เด็งสุรี นายก อบต.สาวอ ได้มอบหมายให้นายมักตา สา และรองนายก อบต.สาวอ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร การสอนกุรอานี ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภา อบต.สาวอร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการดังกล่าวกำหนดจัดเป็นเวลา 4 วันระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายซูมกี เด็งสุรี นายก อบต.สาวอ ได้มอบหมายให้นายมักตา สา และรองนายก อบต.สาวอ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร การสอนกุรอานี ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภา อบต.สาวอร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการดังกล่าวกำหนดจัดเป็นเวลา 4 วันระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

4785

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

4785

18 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

4784

6 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...