ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

15

17 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

12

10 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023

12

10 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลสาวอ

12

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12

24 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

13

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9

22 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง กิจกรรม big cleanning day

เรื่อง กิจกรรม big cleanning day

9

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มอบหมายให้ นายอับดุลการีม หะมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน จัดกิจกรรมร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี2566 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้แก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นการรวมพลังกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ มอบหมายให้ นายอับดุลการีม หะมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน จัดกิจกรรมร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี2566 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้แก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรวมพลังกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

9

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดในชุมชน โดยมีการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา 1.การแข่งขันฟุตบอล 2.การแข่งวอลเลย์บอล 3. การแข่งขันเซปักตะกร้อ 4.การแข่งขันตะกร้อวง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดในชุมชน โดยมีการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา 1.การแข่งขันฟุตบอล 2.การแข่งวอลเลย์บอล 3. การแข่งขันเซปักตะกร้อ 4.การแข่งขันตะกร้อวง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

9

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2566

9

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายซูมกี เด็งสุรี นายก อบต.สาวอ ได้มอบหมายให้นายมักตา สา และรองนายก อบต.สาวอ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร การสอนกุรอานี ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภา อบต.สาวอร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการดังกล่าวกำหนดจัดเป็นเวลา 4 วันระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายซูมกี เด็งสุรี นายก อบต.สาวอ ได้มอบหมายให้นายมักตา สา และรองนายก อบต.สาวอ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร การสอนกุรอานี ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภา อบต.สาวอร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการดังกล่าวกำหนดจัดเป็นเวลา 4 วันระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

9

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

9

18 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

9

6 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ครั้งแรก วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ครั้งแรก วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

9

30 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ 2564

9

15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

9

15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลสาวอ ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลสาวอ ประจำปี 2563

9

21 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...