ภาพกิจกรรม
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566
2666
17 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน จัดกิจกรรมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อตระหนัก ถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี เพื่อเป็นการ สร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร อบต.สาวอ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ