ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4788
24 สิงหาคม 2566

 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอมอบหมายให้ นายมักตา สาและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสาวอ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและสามารถน้ำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ณ ทำนบฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านสาวอฮูลู