ภาพกิจกรรม
โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2684
6 กันยายน 2566

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นให้เป็นแหล่งน้ำ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงลำคลองสุไหงมาตี จำนวน 2,000 ตัว เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ