ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสะญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 , 2 , 3 และ 4
28 ธันวาคม 2562

4547


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสะญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ได้ที่นี่