ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
8 สิงหาคม 2566

4528


   เมื่อวันที่8 สิงหาคม 2566
โดยนายซูมกี  เด็งสุรี นายกอบต.สาวอ พร้อมด้วย นายอับดุลการีม  หะมิ  นายมักตา สาและ รองนายก อบต.สาวอ นายไซนุงอาบีดิง  ตาเละ (ผอ.ร.ร.บ้านมือและห์) นายซอลาฮุดดีน  มาน๊ะ(ผอ.ร.ร.บ้นดือแย) นายพันธกานต์    กะเส็มสุริยะ (ผอ.ร.ร.บ้านสาวอ) และนางสุรีย์รัตน์ ดือราแม (ผอ.ร.ร.บ้านจือ) ได้ร่วมประชุมพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
กิจกรรม: พัฒนาทักษะชีวิต กีฬาเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.สาวอ และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ