ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง (หลังวัดโนนสว่าง) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดมุกดาหาร

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

จังหวัดบุรีรัมย์

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เหมาเต็นท์ เก้าอี้และเครื่องขยายเสียง ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

จังหวัดชุมพร

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-09

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองกรูด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-13

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมายเลขทะเบียน บง.5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพัทลุง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ซื้อของขวัญของรางวัลและของตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

จ้างเหมาซ่อมแซมสายนำสัญญาณและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดระนอง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-21

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Deskjet ๑๐๕๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-07