ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

จ้างโครงการบุกเบิกถนนจากบ้านสอเร - สนามตาดีกาสาวอ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 780 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

2023-12-07

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07